Uroczysko Obołonie

Uroczysko Obołonie Kilkaset metrów na południe od wczesnośredniowiecznej nekropolii na uroczysku Zamczysko natrafiono na pozostałości wsi, w której zamieszkiwali m.in. ludzie pochowani na tym cmentarzysku. Tuż pod powierzchnią ziemi znajdowały się ślady wielu osad, z których najstarsza, pochodziła sprzed prawie 2 tysięcy lat, zaś najmłodsza, zapewne składająca się tylko z jednego domostwa, z XV wieku.…
Zobacz więcej