Uroczysko Obołonie

Uroczysko Obołonie

Uroczysko Obołonie
Kilkaset metrów na południe od wczesnośredniowiecznej nekropolii na uroczysku Zamczysko natrafiono na pozostałości wsi, w której zamieszkiwali m.in. ludzie pochowani na tym cmentarzysku. Tuż pod powierzchnią ziemi znajdowały się ślady wielu osad, z których najstarsza, pochodziła sprzed prawie 2 tysięcy lat, zaś najmłodsza, zapewne składająca się tylko z jednego domostwa, z XV wieku. Największa i najludniejsza była jednak ta z okresu wczesnego średniowiecza, która zajmować mogła powierzchnię 10 ha. O intensywności i o długim okresie jej użytkowania świadczy warstwa kulturowa, której miąższość dochodziła miejscami do 0,5 m oraz liczne znaleziska fragmentów ceramiki. To co odróżnia tę osadę od innych pochodzących z tego okresu, to znajdywane w różnych jego częściach kamienne bruki oraz głębokie jamy. Ich funkcja nie jest do końca wyjaśniona i wydaje się, że nie miały tylko znaczenia użytkowego. W sąsiedztwie tego miejsca natrafiono na ślady kopania rudy żelaza, która wykorzystywana była do lokalnej produkcji żelaza.
Dariusz Krasnodębski

 

Facebook